Print

Փաստաթղթաշրջանառության ռեգիստր

16.55 ԿԲ 2015 թվականի ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիներից ստացված դիմում- բողոք-առաջարկությունների քանակի վերաբերյալ տեղեկանք
17.3 ԿԲ 2014 թվականի ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիներից ստացված դիմում- բողոք-առաջարկությունների քանակի վերաբերյալ տեղեկանք
29.53 ԿԲ 2013 թվականի ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիներից ստացված դիմում- բողոք-առաջարկությունների քանակի վերաբերյալ տեղեկանք