Print

Փաստաթղթաշրջանառության ռեգիստր

2015 թվականի ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիներից ստացված դիմում- բողոք-առաջարկությունների քանակի վերաբերյալ տեղեկանք
2014 թվականի ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիներից ստացված դիմում- բողոք-առաջարկությունների քանակի վերաբերյալ տեղեկանք
2013 թվականի ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիներից ստացված դիմում- բողոք-առաջարկությունների քանակի վերաբերյալ տեղեկանք