Print

Ծառայողական քննություններ

2017 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կողմից անցկացված ծառայողական քննությունների վերաբերյալ
2017 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից անցկացված ծառայողական քննությունների վերաբերյալ
2016 թվականին ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից անցկացված ծառայողական քննությունների վերաբերյալ