Print

Աշխատակազմ

Աշխատակազմի ղեկավար

Աշխատակազմի ղեկավար` Սամվել Յազերյան

(+374 11) 56-70-98       samvelyazeryan@csc.am

Աշխատակազմի ղեկավարը՝

  • ղեկավարում է Աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը, իրականացնում է Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների, բացառությամբ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի անմիջական ղեկավարումը.
  • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, առանց լիազորագրի իր լիազորությունների շրջանակներում հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից և ներկայացնում է նրա շահերը, կնքում է գործարքներ.
  • Խորհուրդ է ներկայացնում առաջարկություններ՝ Աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ, խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է Խորհրդի դռնբաց նիստերին.

Իր լիազորությունների շրջանակներում՝

  • մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցներից մեկին նշանակում է տվյալ պաշտոնում.
  • մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով իրականացնում է մինչև մեկ տարի կամ մեկ տարուց ավելի ժամկետով գործուղումները.
  • շնորհում է դասային աստիճաններ, իր որոշմամբ զրկում է տվյալ դասային աստիճանից.
  • կիրառում է Օրենքով նախատեսված կարգապահական տույժեր կամ խրախուսանքներ.
  • արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման ցուցումներ և հանձնարարականներ:

 

 

Խորհրդի նախագահի գրասենյակ

Նախագահի մամուլի քարտուղար

(+374 11)      infocouncil@csc.am

Նախագահի օգնականներ

Արմինե Սիմոնյան

(+374 11) 52-86-60      arminesimonyan@csc.am

Արմեն Գրիգորյան

(+374 11) 52-86-90

Խորհրդի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Անվանացանկի և գրանցամատյանի վարման վարչություն

Պետ` Գայանե Սաֆարյան

(+374 11) 54-00-91       anvanacank@csc.am

Վարչության հիմնական նպատակն է ապահովել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայության, քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անվանացանկի կազմման, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանի վարման, քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվի վարման գործընթացները:

Վարչությունը ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ է ներկայացնում առաջարկություններ` քաղաքացիական ծառայության, քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագրի, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբում և ենթախմբում ընդգրկվող պաշտոնների անվանացանկի, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների, քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անվանացանկի, պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ առնչվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների ցանկի, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցվելու և կադրերի ռեզերվից հանելու, քաղաքացիական ծառայողների անձնական գործերը և գրանցամատյանը վարելու, ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգերի վերաբերյալ: Վարչությունը նաև ներկայացնում է եզրակացություններ 65 տարին լրանալու դեպքում քաղաքացիական ծառայողի` մինչև մեկ տարի ժամկետով իր պաշտոնը շարունակել զբաղեցնելու համաձայնություն տալու համար, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի հաստատման (փոփոխման), մինչև թափուր պաշտոնի համար մրցույթ հայտարարելն այդ պաշտոնն արտամրցութային կարգով քաղծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից տվյալ պաշտոնը ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով զբաղեցնող անձի կողմից զբաղեցնելուն համաձայնություն տալու և «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում գործուղված դիվանագետների կողմից քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելուն համաձայնություն տալու համար: Վարչությունը վարում է քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանը, քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու գործող հավաստագիր ունեցող քաղաքացիների ցանկը:

Զարգացման ծրագրերի և մասնագիտական կատարելագործման վարչություն

Պետ` Ռուզաննա Խաչատրյան

(+374 11) 58-12-04, (+374 11) 54-48-42      profex@csc.am

Վարչությունն ուսումնասիրում է ՀՀ-ում և օտարերկրյա պետություններում քաղաքացիական ծառայության գործընթացները, ապահովում է քաղաքացիական ծառայության ոլորտում վիճակագրության, հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացումը: Ստորաբաժանումը մշակում, համակարգում և իրականացնում է համակարգի զարգացման ծրագրեր, որոնց հիման վրա Խորհուրդ է ներկայացնում քաղաքացիական ծառայության զարգացմանը և կատարելագործմանն ուղղված առաջարկություններ: Հիմնական գործառույթներից է նաև մրցույթ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու հարցաշարերն ու հարցատոմսերը մշտադիտարկման ենթարկելը և դրանց կատարելագործման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելը: Վարչությունը Խորհուրդ է ներկայացնում առաջարկություններ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, վերապատրաստման նպատակով գործուղելու հետ կապված տարբեր հարցերի վերաբերյալ: Իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

 

Իրավական ապահովման և վերահսկողության վարչություն

Պետ` Կառլեն Ղանդիլյան

(+374 11) 54-48-43      legal@csc.am

Վարչությունն ապահովում է Խորհրդի և Խորհրդի աշխատակազմի իրավական աջակցությունը և քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված համապատասխան մարմիններում կադրային գործի վարման մեթոդական ղեկավարման, քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման և ղեկավարման ու դրանց հետ կապված` Օրենքի, Խորհրդի որոշումների և այլ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, նախապատրաստում է Խորհրդի գործունեության մասին ամենամյա հաղորդումները՝ դրանք Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով ներկայացնելու համար, նախապատրաստում է քաղաքացիական ծառայությանն առնչվող համապատասխան իրավական ակտերի նախագծեր, Խորհուրդ ներկայացվող որոշումների նախագծերի վերաբերյալ տալիս է իրավական փորձագիտական եզրակացություններ, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում իրավական գործընթացների ուսումնասիրություն, վերլուծություն և Խորհուրդ է ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ, Խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության առանձին հարցերի հետ կապված ուսումնասիրություններ, քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված համապատասխան մարմիններում Օրենքի, Խորհրդի որոշումների և այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման ուսումնասիրություններ (այդ թվում՝ ընտրանքային) և դրանց արդյունքում Խորհուրդ է ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ, իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի և քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման արդյունքների գրավոր բողոքները Խորհրդի կողմից քննության առնելու արդյունքում արձանագրված թերացումների, խոչընդոտների, բացթողումների և այլ խախտումների հետ կապված ուսումնասիրություններ և դրանց արդյունքում Խորհուրդ է ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ:
Վարչությունը Խորհուրդ է ներկայացնում առաջարկություններ նաև քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող ակտերը վերացնելու նպատակով դատարան դիմելու համար, Օրենքով նախատեսված համապատասխան մարմինների վերակազմակերպման և լուծարման ժամանակ քաղաքացիական ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ, մրցույթի և ատեստավորման արդյունքների գրավոր բողոքը քննության առնելու և ընդունվող որոշման վերաբերյալ, մրցույթի և ատեստավորման արդյունքների գրավոր բողոքը քննության առնելու և որոշում կայացնելու կարգի ու ժամկետների վերաբերյալ, ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգի վերաբերյալ, քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորմանը մասնակցելու դիմում ներկայացնելիս իր անձնական տվյալների վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվություն ներկայացրած քաղաքացու հավաստագրի գործողությունը դադարեցնելու և նրան հավաստագիր ունեցող քաղաքացիների ցուցակից հանելու մասին:
Վարչությունը Խորհրդի կողմից սահմանված կարգով վարում է ծառայողական քննություն և Խորհուրդ է ներկայացնում եզրակացություններ քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժի հիմնավորվածության վերաբերյալ, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ զբաղեցրած պաշտոնից ազատման հանգեցնող կարգապահական տույժ կիրառելու դեպքերում, պարբերաբար իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության կազմակերպման, ղեկավարման, Խորհրդի կողմից համապատասխան մարմիններին ներկայացված առաջարկությունների և միջնորդությունների ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցների, քաղաքացիական ծառայության համակարգի այլ գործընթացների վերլուծություններ և դրանց հիման վրա Խորհուրդ է ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

 

Մրցութային և ատեստավորման վարչություն

Պետի ժ.պ.` Սիլվա Պողոսյան

(+374 11) 56-64-62       mrcuyt@csc.am

 Վարչությունն առաջարկություններ է ներկայացնում Խորհուրդ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու, քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու, մրցույթի անցկացման համար թեստերը կազմելու կարգերի, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր և Խորհրդի աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային հանձնաժողովի աշխատակարգի վերաբերյալ:

Իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր և Խորհրդի աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորման նախապատրաստական աշխատանքները:
Վարչությունն ապահովում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն, գլխավոր և Խորհրդի աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթներ անցկացնելու համար ստեղծված մրցութային հանձնաժողովների կազմերում ընտրված ներկայացուցիչներին այդ մասին տեղեկացնելը և նշված հանձնաժողովների բնականոն աշխատանքները:
Վարչության գործառույթներից է նաև Աշխատակազմի համակարգչային ծրագրատեխնիկական միջոցների շահագործման կանոնների պահպանման, Աշխատակազմում գործող համակարգչային ծրագրատեխնիկական, հաղորդակցման էլեկտրոնային, տեղեկատվական միջազգային համակարգերի հասանելիության միջոցների տեղաբաշխման ու շահագործման պայմանների, ինչպես նաև նոր սարքավորումների և ծրագրային միջոցների փորձարկման, կարգաբերման ու ներդրման աշխատանքների ապահովումը:

 

 

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Պետ` Կարինե Գևորգյան

(+374 11 52-53-70       kadrer@csc.am

Բաժինն իրականացնում է Խորհրդի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի` անձ­նա­կազ­­մի կա­­ռա­վարման գծով հրամանների նախագծերի նախապատրաստումը, Խորհրդի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից ստո­րա­­գրված հրա­­­­մանների հաշ­վա­ռման, դրանց բնօրի­նակ­ների պահպանության աշխատանք­նե­րը, իրականացնում է անձ­­նական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնման-ընդու­ն­ման, պահ­պանման աշխա­տանք­­­ները, ապահովում է Աշխատակազմի քաղաքա­ցիա­կան ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման և դրանք Խորհուրդ ներ­կա­յացնելու աշխատանք­նե­րը, կազմում է Աշխատակազմի` տվյալ տարվա ընթացքում հերթական, ինչպես նաև ար­տա­հերթ ատեստավորման ենթակա քաղաքացիական ծա­ռա­յող­ների ցանկերը, իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառա­յող­ների վերապատրաստման կազմակերպման, ինչպես նաև աշխատանքային, այդ թվում՝ ժամկետային աշխատանքային պայ­­մա­նա­գրերի կնքման հետ կապված աշխատանքները, ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին Հա­յաս­տանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների (քաղաքացիական ծա­­ռայության թափուր և ժամանակավոր թափուր պաշ­տո­նի մասին տեղեկացնելու, քաղաքա­ցիա­կան ծառայության պաշ­տո­նում նշանակելու, այդ թվում՝ արտամրցութային կարգով, քաղա­քա­­ցիա­կան ծառայության դա­սա­յին աստիճան շնորհելու, կարգապահական տույժեր կիրա­ռելու, ժամ­­­կետային աշ­խա­տան­քային պայմանագրեր կնքելու, քաղաքացիական ծառայության պաշ­­տոն զբա­ղեց­նելու առա­վե­լա­գույն ժամկետի, քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազա­տե­լու և այլն) ժամ­կետների պահ­պանման աշխատանքները, ապահովում է Աշխատակազմի աշխատողների զինապարտության հաշվառումը և ամ­րա­գրումը, իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի վարման աշխատանքները, Աշխատակազմի աշխատողներին տրամադրում գործուղման վկայականներ, ապահովում է Աշխատակազմում ուսումնական հաստա­տու­թյուն­ների ուսանող­նե­րի պրակ­տի­կայի կազմակերպումը, իրականացնում է գաղտնի գործավարության հետ կապված աշխատանքները, ինչպես նաև իրավական այլ ակտերով սահ­ման­ված անձնակազմի կառա­վար­ման հետ կապված այլ գործառույթներ:

kadrer@csc.am

010-52-53-70

Ընդհանուր բաժին

(+374 11) 54-48-13    yndhanurbajin@csc.am

Բաժնի հիմնական նպատակն է ապահովել ՀՀ ՔԾԽ աշխատակազմի ոչ գաղտնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության արդյունավետ կազմակերպումը, գործավարության միասնական կարգի կիրառումը:
Բաժինն իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում կազմակերպում է ՀՀ ՔԾԽ աշխատակազմի փաստաթղթաշրջանառությունը, մեթոդական և գործնական օգնություն է ցույց տալիս կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ընթացիկ գործավարության և արխիվ հանձնման ենթակա փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքներում, աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ վերահսկողություն է իրականացնում ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների նկատմամբ, իրականացնում է արխիվի վարումը, կազմում է Աշխատակազմի գործերի ամփոփ անվանակարգը, կատարում է արխիվային փաստաթղթերի փորձագիտական արժեքավորումը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արխիվային փաստաթղթերի ժամանակավոր օգտագործման տրամադրումը, գրադարանի վարումը, համակարգում է փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքները, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին

Պետ` Գոհար Մանուկյան

(+374 11) 56-51-28      finbajin@csc.am

Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժնի հիմնական նպատակն է ՀՀ օրենսդրության համաձայն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառման ապահովումը, ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության արդյունքների ճշգրիտ հաշվառումը, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերի և բյուջետային հայտերի սահմանված ժամկետներում բովանդակային, արժանահավատ, ճշգրիտ կազմումը և ներկայացումը, պահպանման ծախսերի և աշխատակազմի կողմից իրականացվող ծրագրերի ֆինանսավորման ապահովումը:
Բաժինն իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հաշվապահական հաշվառման վարումը, վճարման փաստաթղթերի կազմումը, հաշվետվությունների ստացումը, ստուգումը, ամփոփումը և ներկայացումը: Կազմակերպում է ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության պլանավորումը, իրականացնում է ներքին աուդիտ, որը ներառում է հաշվապահական հաշվառման գրանցումների մեջ անհամապատասխանության բացահայտումը և դրանց ճշգրտման ապահովումը, ֆինանսական գործունեության հաստատված ակտերի պահանջների համապատասխանության գնահատումը: Բաժինը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան մարմիններին է ներկայացնում եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ, իր լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում, համաձայնեցնում և Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում իր գործունեության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի նախագծեր` եզրակացություններով և տեղեկանքներով: Իրականացնում է նաև օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

Ներքին աուդիտի բաժին

Պետ` Հռիփսիմե Ղազարյան

(+374 11) 54-32-43        audit@csc.am

Բաժինն իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում աուդիտի է ենթարկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խարհրդի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումները, առաջարկություններ է ներկայացնում Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության մասին, իրականացնում է Խորհրդի կողմից ծախսերի տնտեսման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների և տնտեսման հնարավորությունների օգտագործման գնահատումը, Խորհրդի եկամուտների և ծախսերի հաշվառման ու սկզբնական գրանցումների ճշտության գնահատումը, առկա անհամապատասխանությունների բացահայտումը, Խորհրդի կողմից կիրառվող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության գնահատումը: Բաժինը նաև  սահմանված կարգով ներկայացնում է աուդիտի տարեկան, ինչպես նաև յուրաքանչյուր աուդիտի ավարտից հետո աուդիտի համապատասխան հաշվետվությունները, կազմում է ներքին աուդիտի իրականացման ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը, իրականացնում է Աշխատակազմում աուդիտի կազմակերպումը և անցկացումը, Խորհրդի ներքին հսկողության համակարգի գնահատումը, ապահովում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի  նախապատրաստումը, իրականացնում է Օրենքի պահանջներից բխող հանձնարարականների կատարումը, կազմում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի ու բաժնի կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունները, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

 

Տնտեսական բաժին

Պետ` Արմեն Ավետիսյան

(+374 11) 58-53-08      gnumner@csc.am

Տնտեսական բաժնի հիմնական նպատակն է ապահովել Խորհրդի պետական գնումների գործընթացների կատարումը, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի վարչական շենքի պահպանումը, գույքի կառավարումը, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկումը:
Տնտեսական բաժինն ապահովում է ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի վարչական համալիրի շահագործումը, գնումների գործընթացը, ավտոտրանսպորտային սպասարկումը, ընթացիկ և կապիտալ շինարարության իրականցումը, գույքի պահպանումն ու կառավարումը: Բաժնի խնդիրն է նաև Աշխատակազմի աշխատողների աշխատանքային անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը. էլեկտրաէներգիայի խնայողական սպառման, ռադիոհանգույցի, հեռախոսակապի, կապի համապատասխան բաժանմունքի հետ բնականոն աշխատանքների ապահովումը: Այն իրականացնում է Խորհրդի և Աշխատակազմի պաշտոնատար անձանց այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ անցկացվող միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման տնտեսական, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային ապահովումը: Տնտեսական բաժինը Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժնի հետ համատեղ նախապատրաստում է Աշխատակազմի համապատասխան ֆինանսական տարվա ծախսերի նախահաշվի նախագիծը, ապահովում է ընթացիկ տարվա հատկացումների խնայողական օգտագործումը: