Print

Ծանուցում

06.12.2017թ․

Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար անցկացվող առաջիկա թեստավորմանը մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիները կարող են փաստաթղթերը ներկայացնել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ էլեկտրոնային եղանակով 2017թ. դեկտեմբերի 13-ից՝ ժամը 14:15-ից դեկտեմբերի 27-ը՝ ժամը 17:15-ը ներառյալ, իսկ փաստաթղթերն անձամբ ներկայացնելու դեպքում՝ 2017թ. դեկտեմբերի 13-ից  դեկտեմբերի 27-ը ներառյալ՝ յուրաքանչուր աշխատանքային օր՝ ժամը 14:15-ից 17:15-ը:


16.10.2017թ․

2017 թվականի հոկտեմբերի 16-ից մինչև հոկտեմբերի 19-ը քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորումը հաղթահարած քաղաքացիներն իրենց հավաստագրերը ստանալու համար, 2017 թվականի հոկտեմբերի 26-ից սկսած, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 9:30-17:30-ը (ընդմիջում` ժամը 13:00-14:00-ը), կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի անվանացանկի և  գրանցամատյանի վարման վարչություն(ք. Երևան, Տերյան 89, 2-րդ հարկ, 7-րդ սենյակ, հեռ. 011 52-24-61)` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ  փաստաթուղթ:


 

(ընդմիջում` ժամը         1300-1400-ը)